Onze medewerkers werken volgens de laatste richtlijnen en inzichten en passen beproefde methodieken toe, zoals: cognitieve therapie, gedragstherapie, systeemtherapie,  cliëntgerichte psychotherapie, Mindfulness, EMDR en schematherapie. In deze gangbare, bewezen behandeltechnieken zijn we gespecialiseerd. Allen hebben het kwaliteitsstatuut, dat op de praktijk is in te zien en op deze site: kwaliteitsstatuut. Hierin kunt u lezen met welke lokale partners we samenwerken, zoals de huisarts, psychiater, fysiotherapeut, oefentherapeut Mensendieck, maatschappelijk werk, welzijnsorganisatie en de Gespecialiseerde GGZ. Alleen met uw toestemming en wanneer het in uw belang is zullen we met deze partners overleggen hoe een ieder kan bijdragen aan uw gezondheid.

Het intake gesprek en het vervolg

De verwijzer (meestal de huisarts) geeft op de verwijzing aan voor welke zorg u wordt verwezen en wat de medische indicatie is. In een aantal sessies (de intakefase) gaan wij met u na wat precies uw klachten en problemen zijn en of u op de juiste plek bent. Er kan een psychologisch (test)onderzoek volgen ter aanvulling op de diagnostiek. Daarna overleggen wij met u hoe we verder gaan en wordt een behandelplan samen met u gemaakt. In dit behandelplan staat omschreven wat de visie is op de problematiek en hoe het wordt aangepakt, dus welke behandelmethodes er ingezet gaan worden. Tevens wordt dan aangegeven of er ook Ehealth in de Basis GGZ (GBGGZ) wordt ingezet. Als dit het geval is zullen er zowel gesprekken op de praktijk zijn, als dat u via internet aan de slag gaat. Via het platform van MyMindspace kan er op een beveiligde manier inhoudelijke informatie worden uitgewisseld. Gedurende behandeling evalueren we ongeveer om de 3 gesprekken met u of de behandeling adequaat is, dan wel bijgesteld moet worden. Bij de laatste sessie wordt zo nodig een terugvalpreventieplan gemaakt.

Vertrouwelijk

Alle persoonlijke gegevens worden behandeld conform een vastgesteld privacyreglement. Dit voldoet aan de wettelijke eisen en het kwaliteitsbeleid van de Landelijke Vereniging van Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen  (NIP). Wat betreft de privacywetgeving staat bij onze pagina links & formulieren een document over ons beleid AVG.

We wisselen alleen informatie met uw verwijzer uit als u daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven. Wanneer u toestemming heeft gegeven informeren we de verwijzer (meestal de huisarts) na de intake en na de behandeling met betrekking tot de diagnose, behandeling en resultaat van de behandeling.

De behandeleffecten van de behandeling worden gemeten tijdens en na de behandeling met een klachtenvragenlijst (OQ-45). Hiermee krijgen we een beeld wat de psychische gezondheidsklachten zijn en in welke mate ze zijn verbeterd aan het eind van de behandeling.

Als u vragen hebt of een klacht over onze praktijk, verzoeken wij u dit aan ons te melden. In onderling overleg zullen we dan proberen tot een oplossing te komen. Een klachtenreglement is aanwezig, indien u daar behoefte aan heeft.

Vanaf 2017 meten we de cliëntervaringen met een digitale vragenlijst (CQ ambulante zorg) aan het eind van de behandeling. De resultaten hiervan zijn op praktijkniveau op de volgende pagina gepubliceerd: klanttevredenheid.

 

Kortdurende Generalistische behandeling (GBGGZ): de Basis GGZ

In de Basis GGZ kijkt een Gezondheidspsycholoog samen met u naar uw psychische probleem. Er wordt een concrete en praktische aanpak ingezet volgens de kortdurende generalistische behandeling, zodat u in een aantal gesprekken weer zich geholpen en weerbaarder voelt. Denk dus niet te lang: “ik moet er alleen uitkomen”, of: “het moet eerst erger worden.” Juist als u er vroeg bij bent, kan een Gezondheidspsycholoog goed helpen! Gemiddeld genomen duurt de behandeling 8 sessies.

De Gezondheidspsycholoog werkt generalistisch en eclectisch. Dat wil zeggen dat er gebruik wordt gemaakt van de technieken en therapeutische richtingen binnen de psychologie die de meeste kans op succes hebben. Maatwerk is hierbij het uitgangspunt! Per persoon wordt er gekeken naar de best passende werkwijze en technieken. De meest gebruikte therapeutische technieken zijn: de cognitief gedragsmatige benadering, focustechnieken, oplossingsgerichte therapie en EMDR. Tegenwoordig is het mogelijk om de behandeling deels online te volgens middels E-health. Met een module in MyMindspace kunt online veel informatie krijgen en oefeningen maken, o.a. bij depressie of angstproblemen.

Meer over psychotherapie/Specialistische GGZ (SGGZ)

Psychotherapie is een behandelmethode die wordt toegepast bij psychische klachten en stoornissen, die door de persoon zelf (of door zijn omgeving) als ernstig ervaren worden. Het betreft meestal problemen die al langere tijd bestaan, complex van aard zijn en specialistische behandeling vragen.

Deze klachten zijn anders dan psychische problemen die met begeleiding/behandeling door een gz-psycholoog of een eerstelijnspsycholoog in een beperkt aantal sessies op te lossen zijn.

De therapie bestaat gewoonlijk uit gesprekken met een deskundige hulpverlener – een BIG-geregistreerde psychotherapeut. De behandeling kan individueel zijn, maar ook in groter verband (relatie, gezin, groep) plaatsvinden. De psychotherapeut lost geen problemen voor u op, maar helpt u nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Het doel van de therapie is uw psychische klachten en problemen op te heffen, of om deze zoveel te verminderen dat u er minder last van hebt.

Meer info kunt u vinden via

www.lvvp.info
www.psynip.nl